Niezbędnik Autora

Uwagi ogólne

Propozycje wydawnicze prosimy przesyłać na adres: redakcja@wydawnictwodialog.pl, wpisując w tytule „Propozycja wydawnicza”.

Zgłoszona propozycja wydawnicza zostanie rozpatrzona na najbliższym po dacie jej nadesłania Kolegium Redakcyjnym WAD. Staramy się odpowiadać na zgłoszenia w najkrótszym możliwym czasie i w przypadku zainteresowania daną publikacją zwrócimy się z prośbą o przysłanie całego utworu zapisanego w formacie edytora MS Word for Windows (czcionka Times New Roman (TNR): tekst podstawowy – 12 p., tabele, opisy do rys. – 10 p., interlinia 1,5 wiersza; numeracja stron: w prawym dolnym rogu).

Uwaga: ze względu na bardzo dużą liczbę propozycji wydawniczych zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami. Nie archiwizujemy nadesłanych tekstów i nie uzasadniamy decyzji o nieprzyjęciu ich do publikacji.

 
Elementy, które powinna zawierać propozycja wydawnicza

1. Dane o książce

– proponowany tytuł książki (tytuł roboczy i ew. podtytuł);
– informacja o planowanej objętości (łącznie z materiałem ilustracyjnym)*
* Objętość dzieła: liczba stron, znaków ze spacjami i przypisami dolnymi lub określona w arkuszach wydawniczych (a.w.):  1 a.w. = 40 tys. znaków ze spacjami (w tym przypisy), 1 a.w. = 3000 cm2 ilustracji;
– roboczy spis treści pracy (w przypadku pracy zbiorowej – z podaniem nazwisk autorów);
– informacje o ilości i rodzaju materiału ilustracyjnego (zdjęcia, rysunki, tabele, wykresy, schematy, diagramy, mapy etc.), kolorystyce (czarno-białe, kolorowe) oraz formacie (całostronicowe, półstronicowe, mniejsze);
– informacje o lokalizacji ilustracji w publikacji (osadzone w tekście czy na oddzielnych wkładkach w jednym lub kilku miejscach);
– informacje, czy ilustracje i inne materiały graficzne są gotowe do składu, czy wymagają wykonania lub obróbki graficznej;
– źródło pochodzenia ilustracji (ew. informacja o konieczności ich zakupu) oraz informacja o elementach publikacji zaczerpniętych z innych źródeł (teksty, przedruki – w tym tekstów własnych);
– planowane indeksy i kto je sporządzi: Autor czy WAD;
– planowane załączniki, aneksy i wszelkie inne materiały dodatkowe.

2. Nota o autorze

Autor powinien do propozycji wydawniczej dołączyć (w oddzielnym pliku) krótki (do 500 znaków) biogram zawierający:

– nazwisko i imię autora/redaktora naukowego, tytuł naukowy, identyfikator ORCID;
– miejsce pracy i zajmowane stanowisko;
– informacja o dotychczasowym dorobku autorskim i zakresie zainteresowań;
– dane kontaktowe autora/redaktora naukowego (adres e-mail, numer tel.);
– lista autorów pracy zbiorowej wraz z adresami e-mail.

3. Termin

Przewidywany termin złożenia maszynopisu i planowany termin wydania.

4. Opis

Streszczenie, fragment pracy (wstęp, jeden rozdział), opis pracy lub zreferowanie ważniejszych jej tez. Cenimy odniesienia do literatury przedmiotu, do dyskusji w czasopismach naukowych (czy polemik) dotyczących danej pracy, albo też szersze przedstawienie problemu.

5. Sposób finansowania

Informacja o sposobach pokrycia deficytu edycji i źródłach dofinansowania (pełne nazwy instytucji uzupełniających ewentualny deficyt edycji).

6. Recenzja

Nazwiska sugerowanych recenzentów wraz z adresami e-mail i ew. numerami telefonów. Prosimy o podanie nazwisk 5 specjalistów z danej dziedziny, wyłącznie spoza ośrodka, z którego pochodzi autor, a spośród których WAD może powołać recenzentów.

Uwaga! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawców monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. 2018 poz. 2152), towarzyszącym ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 z 30.08.2018, poz. 1668), wydawca jest zobligowany do przeprowadzenia rzetelnego procesu recenzyjnego. Zgodny z wymogami rozporządzenia proces recenzowania przyszłej publikacji jest kluczowym kryterium oceny wydawnictwa. W związku z tym WAD dokładnie monitoruje przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej zarówno przez Autorów, Recenzentów oraz inne osoby, które związane są z realizacją prac wydawniczych.

7. Promocja i dystrybucja

– określenie kręgu odbiorców (grupa zawodowa, społeczna itp.);
– krótka informacja uzasadniająca celowość wydania publikacji, przedstawiająca tematykę pracy, znaczenie naukowe, układ treści, atuty książki wyróżniające ją spośród innych (nowatorstwo, aktualność merytoryczna itp.), uzasadnienie, na czym polega przewaga planowanej publikacji nad już istniejącymi na rynku, wskazanie publikacji konkurencyjnych (z krótką charakterystyką);
– słowa kluczowe i sugestie dotyczące promocji publikacji: wydarzenia, imprezy, konferencje, rocznice, przy okazji których można ją promować, pisma i inne media, które mogłyby ją reklamować lub zamieścić jej recenzję, potencjalni patroni medialni;
– możliwe formy promocji w Internecie (np. newslettery, grupy na portalach społecznościowych itp.).

8. Lista osób lub instytucji, do których wydawnictwo ma wysłać egzemplarze książki (wskazać ilości) na koszt wydawcy.


Etap zakwalifikowania książki do druku

Po wstępnym zakwalifikowaniu publikacji do druku następuje uzgodnienie z Autorem warunków wydania, a następnie praca zostanie skierowana do recenzentów wydawniczych. Ostateczną decyzję o publikacji książki podejmujemy po zapoznaniu się z recenzjami wydawniczymi i odpowiedzią Autora na recenzje.
W przypadku zakwalifikowania pracy do druku zostanie podpisana z Autorem umowa wydawnicza regulującą kwestie praw autorskich. Szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie z każdym Autorem. Wszystkie książki poddawane są gruntownej redakcji językowej i korektom. Autor zatwierdza zredagowaną wersję książki w ramach korekty autorskiej i akceptuje ją do druku. Projekty okładki i stron tytułowych, opracowanie ilustracji, layout, tekst na czwartą stronę okładki konsultujemy z Autorem. Zazwyczaj redaktorzy WAD – często po dalszych konsultacjach – sugerują wprowadzanie rozmaitych zmian, w tym także modyfikację tytułu. Prosimy o traktowanie tego jako standardowej procedury wydawniczej poprzedzającej skierowanie pracy do druku.
Uwaga! Za ostateczny termin złożenia pracy w WAD uważa się datę dostarczenia jej ostatniego fragmentu wraz z całym materiałem ilustracyjnym* (dotyczy to także prac zbiorowych) i od tej daty obowiązują terminy oceny, przyjęcia do planu wydawniczego oraz wydania publikacji.
* Prosimy o przysyłanie ilustracji w formatach: JPG, TIFF, PSD lub PNG (w przypadku zdjęć z aparatu cyfrowego w rozdzielczości min. 4 Mpx, w przypadku zdjęć skanowanych w rozdzielczości min. 300 dpi). Ilustracje osadzone w tekście mają charakter wyłącznie poglądowy. Rysunki wektorowe powinny być zgodne z formatami: EPS, PDF, MS Excel, Corel Draw lub Ilustrator, wykresy – w formacie umożliwiającym otwarcie w programie MS Excel.


Formatowanie tekstów

W związku z dostarczaniem nam tekstów do publikacji w bardzo różnych formach, co komplikuje dalsze prace nad nimi, prosimy Autorów o przygotowywanie ich w stosowanej przez nas standardowej, przedstawionej poniżej formie:
 1. W przygotowywanych tekstach prosimy o stosowanie przypisów dolnych oraz bibliografii na końcu tekstu.
 2. Prosimy nie stosować wcięcia nowego paragrafu tabulatorem, nie stosować formatowania tekstu takiego jak np. wyrównywanie do prawego marginesu, przenoszenie wyrazów, używanie więcej niż jednej spacji między wyrazami.
 3. Zapis tekstów: edytor MS Word for Windows, czcionka Times New Roman (TNR). Prosimy w całym tekście używać czcionki w rozmiarze 12 p.; w przypisach, tabelach, opisach do rys. – czcionka w rozmiarze 10 p.; marginesy prawy i lewy 2,5 cm; interlinia 1,5 wiersza.
 4. Jeżeli konieczne jest zamieszczenie przypisu przy tytule tekstu, taki przypis opatrujemy gwiazdką.
 5. Umieszczone na dole strony przypisy powinny zawierać pełne opisy bibliograficzne przywoływanych tekstów wg poniższych zasad:
 • Książki autorskie
Imię Nazwisko, Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejscowość ROK, s. 000–000.
Imię Nazwisko, Tytuł książki, t. X, Wydawnictwo, Miejscowość ROK, s. 000.
Imię Nazwisko, Tytuł książki, oprac. Imię Nazwisko / przeł. Imię Nazwisko / red. Imię Nazwisko, Wydawnictwo, Miejscowość ROK, s. 000.
 • Tomy zbiorowe
Imię Nazwisko (red.), Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejscowość ROK, s. 000.
 • Artykuł w tomie zbiorowym
Imię Nazwisko, Tytuł artykułu, w: Imię Nazwisko (red.), Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejscowość ROK, s. 000–000.
 • Artykuł w czasopiśmie
Imię Nazwisko, Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma” ROK, t. X, nr Y, s. 000–000.
 • Źródła internetowe
Imię Nazwisko, Tytuł artykułu/notatki, „Nazwa strony”, http://www.adres.strony [w nawiasie kwadratowym data dostępu].
Tytuł strony, http://www.adres.strony [w nawiasie kwadratowym data dostępu].
 • Odnośnik do przywoływanego wcześniej tekstu
        I. (inicjał) Nazwisko, op. cit., s. 000.
Jeśli zacytowano więcej prac danego autora: I. (inicjał) Nazwisko, Skrócony tytuł, op. cit., s. 000.
Jeśli przywołujemy ten sam tekst w następujących bezpośrednio po sobie przypisach:
Ibidem, s. 000.
Uwaga: w wypadku prac w języku angielskim prosimy o zapis znaczących wyrazów tytułu dużymi literami (np. An Outline of the Religious Literature of India)
 1. Bibliografia końcowa powinna być sporządzona w układzie alfabetycznym (źródła internetowe na równi) w kolejności: Nazwisko Imię, a następnie wg opisów stosowanych w przypisach (patrz pkt. 4).
 2. Między cyframi (m.in. daty, zakres stron) stosujemy półpauzę (np. 1945–1954 lub s. 1–10).


Dobre obyczaje autorskie i prawo autorskie

 1. Wydawnictwo Dialog przestrzega standardów rekomendowanych przez The Committee on Publication Ethics (COPE). Autor nadesłanego utworu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. Autor utworu musi mieć stosowne zgody autorów/redakcji/wydawców w sytuacji wykorzystywania w pracy fragmentów innych publikacji, wykresów, ilustracji lub podobnych materiałów.
 2. Jeśli Autor przytacza czyjeś tezy, koncepcje, czy poglądy – to zakładamy, że zaznacza to w tekście i podaje źródło w przypisie. Stwierdzenia bez takich informacji czytelnik traktuje jako autorskie. Podawanie cudzych sądów i stwierdzeń jako własnych jest plagiatem lub nadużyciem.
 3. Kilkuzdaniowe cytaty (wyróżnione kursywą) z innej publikacji nie wymagają zgody autora/wydawnictwa. Jest ona jednak konieczna przy dłuższych cytatach z prac chronionych prawem autorskim. W takich przypadkach wygodniej jest posłużyć się własnym omówieniem cudzych stwierdzeń. Oczywiście zawsze wymaga to przypisu z podaniem źródła. Jeśli Autor cytuje tekst w języku obcym, przetłumaczony na polski, powinien też podać tłumacza. Wszystkie cytaty z prac obcych bez podania tłumacza są traktowane jako tłumaczenie własne Autora. Jeśli Autor korzysta z czyjegoś tłumaczenia z pewnymi modyfikacjami (co często praktykuje się np. przy pracach klasycznych) – powinien to zaznaczyć w formie: „...tłumaczenie X, zmod.”
 4. Wszystkie zdjęcia/ilustracje powinny być własnością Autora. W przypadku, gdy diagram/tabela/wykres zostały zapożyczone i/lub wprowadzono modyfikacje – przed tytułem źródła piszemy Według... Jeśli Autor kopiuje wiernie z innej publikacji, musi uzyskać pisemną zgodę Autora/wydawcy na publikację. W przypadku fotografii możemy zamieszczać tylko fotografie wykonane przez Autora lub takie, do których uzyskał on copyright.
 5. W związku z wdrożeniem procedury zapobiegającej plagiatom oraz zjawiskom typu ghostwriting  i guest-authorship Wydawnictwo wymaga bardzo starannego oznaczania wszelkich zapożyczeń, źródeł cytatów, ilustracji, źródeł danych oraz ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający utwór. Zważywszy na fakt, że plagiat, ghostwriting i guest-authorship są przejawami nierzetelności naukowej, Wydawnictwo będzie o wszystkich wykrytych przypadkach powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, grantodawców itp.). W sytuacjach wątpliwych prosimy kierować się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE):
COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing: https://publicationethics.org/core-practices.


Imiona własne i transkrypcje

Jeżeli osoba pojawia się w tekście po raz pierwszy, jej imię własne należy podać w pełnym brzmieniu i w formie przyjętej w danej kulturze (np. Mao Zedong), bądź w formie podanej w wykorzystywanej przez Autora publikacji (patrz: Problem prawidłowego pisania azjatyckich imion własnych w pracach naukowych). Następnie możemy posługiwać się samym nazwiskiem (lub inną nazwą własną używaną w danym kraju).
Dla słów w j. chińskim stosujemy zapis w pinyin, w j. japońskim transkrypcję Hepburna, w koreańskim – McCune’a-Reischauera.
W przypadkach wyjątkowych, kiedy ma to duże znaczenie, terminy azjatyckie można podawać w piśmie innym niż łacińskie, ale wówczas prosimy o uzgodnienie tego z wydawnictwem w celu zapobiegania ew. utrudnieniom technicznym przy składzie i łamaniu.
W przypadku publikacji azjatyckich, jeśli nazwa wydawcy jest szczególnie istotna, po jego nazwie w transkrypcji – czcionką prostą – podajemy w nawiasie kwadratowym (także czcionką prostą) tłumaczenie jego nazwy, np. [Komitet Centralny KPCh].


Inne zasady: skróty, wyróżnienia, cytaty etc.

 1. Skróty pojawiające się w tekście należy rozwinąć, gdy pojawiają się po raz pierwszy –
 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i w nawiasie (MSZ), a dalej piszemy: MSZ.
 3. W celu wyróżnienia jakichś terminów w tekście możemy zaznaczyć je wytłuszczeniem (bold), ale prosimy o stosowanie tego zabiegu w sytuacjach absolutnej konieczności. Pismo pochyłe (kursywę) stosujemy do wyrazów /terminów w językach obcych (lub do transkrypcji terminu obcojęzycznego).
 4. Cytaty należy wprowadzać kursywą, nie umieszczamy wtedy cudzysłowu.
Zapraszamy do współpracy!